۰۴ آذر ۱۳۹۱

این ور ِ میز نشسته ام و آلمانی میخوانم،سردم میشود،پنجره را میبندم و پاهایم را توی بغلم جمع میکنم و خیال میپردازم...

۲۰ آبان ۱۳۹۱

کاش می شد بگویم گه خوردم،اشتباه کردم ، و بعد همه ی راهی را که آمده ام بازگردم...