۱۵ اسفند ۱۳۹۱

کارهای آزاده اخلاقی را دیروز دیدم و بعد از مدتها تحت تأثیر زیاد بودم از دیدن یک کار...تقریباً همانی بود که یک روزی رویایش را برای خودم داشتم...یک آزاده آنجور ،یک آزاده هم اینجور...
خدا از آنجورهایش را زیادتر کند

آمین

اگر تا حالا نرفته اید حتماًبروید و ببینید و لذت ببرید