۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱

شعار سال جدید:تعادل،بیولوژی
برنامه: شنبه ها و چهارشنبه ها استخر و شنا
انتظار: بهتر شدن حالِ روحی و کسب آرامش بیشتر
امروز چهارشنبه
نتیجه: غمگینم