۳۱ خرداد ۱۳۹۱


چه باید کرد؟آنچه را باید شکست، یکباره و برای همیشه باید شکست و نابود کرد،همین و بس و رنجش را هم پذیرفت. چطور؟ نمی فهمی؟ بعد خواهی فهمید... آزادی و اقتدار ،اقتدار مهم است! بر تمام موجودات لرزان و بر این لانه ی مورچه ها!... هدف همین است! بیاد داشته باش! این آخرین حرفی است که بدرقه ی راهت میکنم. اگر فردا نیامدم،  خودت همه چیز را خواهی شنید و آن وقت این کلمات را بیاد آور. و بعدها روزی، پس از سالها در طول زندگی شاید هم بفهمی که مقصود از آن چه بود. اگر هم فردا آمدم، به تو خواهم گفت چه کسی لیزاوتا را کشته است. خدا نگهدار!


جنایت و مکافات---داستایفسکی