۱۰ تیر ۱۳۹۱


استودیو جهان آرا روزهای عجیبی را رقم میزند...روزهایی است که تصمیمهای بزرگی در دل آنست، تصمیم هایی که نمی دانم به چه می انجامند و فقط گمان میکنم که درستند و فقط گمان میکنم.


استرس دارم امشب،قدیم تر ها میگویند دلشوره... با آیسا بوتیک را دیدیم که سرگرمی درست کرده باشیم ،مریضی آدمهایش مریض ترم کرد.
تهران شهر شب زنده داری است.یعنی که آبستن است شبهای این شهر، آبستن یک سری ابر موجود هیبریدی شاید...
شبهای استودیو جهان آرا را دوست دارم...

دهم مرداد نود