۲۰ آبان ۱۳۹۱

کاش می شد بگویم گه خوردم،اشتباه کردم ، و بعد همه ی راهی را که آمده ام بازگردم...