۰۴ آذر ۱۳۹۱

این ور ِ میز نشسته ام و آلمانی میخوانم،سردم میشود،پنجره را میبندم و پاهایم را توی بغلم جمع میکنم و خیال میپردازم...