۲۵ دی ۱۳۹۱


من نمیفهمم یعنی چه این خبر؟!  کرامت الله زارعیان را می گویم،دانشجوی کارگردانی دانشگاه تهران، یعنی یکی شبیه خودمان...جسدش را توی حمام خانه اش پیدا کرده اند.اورا کشته اند بعد با جسدش اینکار را کرده اند.یعنی از همان مقدار مسئولیتی که در مورد ستار بهشتی به گردن گرفتند هم دیگر خبری نیست...

 من خیلی عصبانی ام،نمیدانم این همه دادم را باید بر سر کی بزنم؟! برای چند نفر دیگر قرار است این اتفاقها تکرار شود؟! آخر مگر میشود این همه وقاحت و قساوت؟!...واقعاً یک لحظه هایی خیلی جدی به این فکر میکنم که ما به چه امیدی زندگی میکنیم و ادامه میدهیم...مقابلمان یک غول بی شاخ و دم است که ما هیچ کاری ،هیچ کاری، نمیتوانیم بکنیم... اَه،دست از سرمان بردارید دیگر...