۰۹ بهمن ۱۳۹۱

زندگی ات را بریزی توی یک کوله و بروی و دیگر هم پیدایت نشود .جوری گم شوی که انگار اصلن نبودی.


پیج نات فوند...