۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۲

مرضی که جدیداً دچارش گشته ایم چک کردن هومِ فیسبوکمان است تا جایی که دفعه قبلش چک کرده ایم،حتی اگر به قیمت تلف شدن وقتمان به میزان فراوان شود .انگار یک جور رسالت شده است و خوابمان نمیبرد تا نفهمیم همه چه با ما شیر کرده اند.دلیل این مرض ِ جدیدمان نمیدانم چیست ولی شفای عاجل می خواهم. شاید هم دلیلش این چرک خشک کنی است که ده روزِ آزگار است داریم میخوریم و احساس میکنم شیره ی جانمان را خشکانده ولی مریضیمان را خوب نکرده...