۲۰ فروردین ۱۳۹۲

باید یک متنی به آلمانی بنویسم در مورد طولانی ترین پنج دقیقه ای که در زندگی ام داشته ام، از صبح دارم فکر میکنم و به هیچ نتیجه ای نرسیده ام،زندگی ام پر است از زمانهایی که نگذشته اند برایم و همیشه از غرهای ثابت زندگی ام بوده اند.ولی حالا که باید انتخاب کنم هیچ ندارم،شاید چون طولانی ترین زمانهای زندگی ام خیلی بیشتر از پنج دقیقه بوده...آخرش رسیدم به انتظار برای رسیدن مترو و این شد طولانی ترین پنج دقیقه ام...وِن ایش آوف دِم زوگ وارته،فِرگِت دی زایت لانگزام ...