۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

اخبار اعدام محمد حیدری و کوروش احمدی به جرم جاسوسی و پخش فیلم اعترافاتشان ، باز خواندن زندانیهای سیاسی مثل حسین رونقی ، بهاره هدایت ، مسعود باستانی و خیلیهای دیگر و بازیهای روانی که در زندانها دوباره شروع شده ، از دیروز حالم را بد کرده.نمیدانم اینها نشانه ی چیست؟
هر چند به اینکه میخواهم رای بدهم مطمئنم ولی حالِ بدتری  از قبل دارم،انتخاباتی که از پایه مشروعیتش زیر سوال است تبدیل به اهرم ِ فشاری شده بر روی آدمهایی که هنوز دارند بهای انتخابات گذشته را میدهند، و ما مصمم به شرکت و تلاش برای متقاعد کردن آدمها...به راهم ادامه میدهم و ناچاراً امیدوارم به نتیجه بخشی اش، ولی دلگیرم ، خیلی زیاد...